PRAVIDLA SOUTĚŽE “Vážka na rok zdarma!”

Plné znění pravidel soutěže.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem “Vážka na rok zdarma!” (dále jako soutěž) je společnost:

Roll4You, s. r. o.
se sídlem Olšany 18, PSČ 78962
IČ: 29397880
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 45850 

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost: 

Zdeněk Nováček, s. r. o.
se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk
IČ: 02212528
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.papirky.cz Soutěž probíhá v období od 1.4.2015 do 31.5.2015 včetně (dále jako doba platnosti soutěže) na území České republiky a Slovenské republiky.

3. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, s trvalým pobytem v České republice nebo Slovenské republiky, doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěž probíhá v období od 1.4.2015 do 31.5.2015  (dále jen “soutěžní období”) včetně, na území České republiky a Slovenské republiky a je rozdělena na 3 soutěžní kola  s odpovědí na soutěžní otázku, jak jsou dále podrobně vymezena.

Do soutěže se může zapojit každý, kdo si zakoupí výrobek Vážka.

Soutěžící musí prokázat, že si zakoupil výrobek Vážka, např. předložením obalu jakéhokoliv výrobku Vážka, bude-li k tomu vyzván.

Soutěžící se může do soutěže zapojit v době konání soutěže, tj. v soutěžním období, následujícím způsobem:

Odpovědí na soutěžní otázku v průběhu soutěžního období po zaregistrování na webové stránce soutěže www.papirky.cz

Podmínkou registrace je uvedení:

 • odpověď na soutěžní otázku
 • odpověď na soutěžní dotazník
 • telefonního čísla
 • jména a příjmení soutěžícího
 • adresy trvalého pobytu v ČR nebo v SR
 • doručovací adresa v ČR nebo v SR, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu 
 • e-mailová adresa
 • věk
 • pohlaví

v rámci vyplnění soutěžního formuláře umístěného na webové stránce soutěže. Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka “ODESLAT”. 

Každý soutěžící se může každého soutěžního kola zúčastnit pouze jednou.

Obratem po registraci a odpovědi na výše uvedené, obdrží každý soutěžící zpětné elektronické potvrzení registrace na uvedenou emailovou adresu.

5. Výhry

Do této soutěže byly do každého soutěžního kola vloženy následující výhry:

 • 1x Vážka na rok zdarma* (300 knížeček, 80 sáčků filtrů – dle vlastního výběru /Vážka Regular 150 nebo Vážka Slim 120 nebo Vážka EXTRASlim 126/, balička),  
 • 1x Hi-Fi systém Roadstar
 • 1x Tabatěrka Vážka
 • 1x LCD TV Samsung

* stanoveno na základě spotřeby 20 papírků Vážka denně

V rámci každého soutěžního kola bude mezi 3 výherce rozděleno 1 ks Vážka na rok zdarma, 1 ks Hi-fi systém Roadstar, 1 ks Tabatěrka Vážka. 

Závěrečná výhra v podobě 1ks LCD bude udělena tomu výherci, který bude vybrán na závěr soutěže. Konkrétně viz. níže.

Do soutěžního kola soutěže bude zaregistrován pouze soutěžící, který řádně vyplní kontaktní údaje v registračním formuláři, odpoví na soutěžní otázku a na soutěžní dotazník.
Soutěžní otázka bude každé soutěžní období aktualizována. Po skončení daného soutěžního období vyhrávají 3 soutěžící.

    Ze správných odpovědí na soutěžní otázku budou soutěžící vybráni v pořadí doručení     své odpovědi za každé kolo následovně:

 • 115 došlá správná odpověď v pořadí – 3. výhra
 • 230 došlá správná doručená odpověď v pořadí – 2. výhra
 • 345 došlá správná doručená odpověď v pořadí – 1.výhra.

    Závěrečné slosování o TV: Ze všech doručených odpovědí 1886 tá došlá odpověď.

Vyhodnocení odpovědí na soutěžní otázky bude probíhat vždy v den dle níže určeného harmonogramu. Do hodnocení v rámci příslušného soutěžního období budou zařazeny ty odpovědi, které budou zadány do 23:59:59 hod. posledního dne daného soutěžícího období. Počínaje hodinou 00:00 prvého kalendářního dne nového soutěžního období začíná nové soutěžní kolo, v jehož rámci se nepřihlíží k žádným odpovědím doručeným před tímto okamžikem. 

Soutěžní otázka na další soutěžní období bude na webových stránkách www.papirky.cz zveřejněna vždy první den od 00:01 příslušného soutěžního období.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. 

Každý soutěžící se může každého soutěžního kola zúčastnit pouze jednou.

Každý výherce bude telefonicky nebo elektronicky na e-mailové adrese uvedené v registračním formuláři kontaktován a informován o své výhře nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce. Výhra bude zaslána prostřednictvím spediční společnosti, pouze závěrečá výhra LCD TV Samsung bude výherci předána osobně. 

V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit písemně. Doručovací adresa musí být umístěna v ČR nebo SR. 

soutěžní kolo soutěžní týden vyhodnocení
1.kolo 1.4. - 16.4.2015 17.4.2015
2.kolo 17.4. - 5.5.2015 6.5.2015
3.kolo 6.5. – 31.5.2015 1.6.2015

 

Vyhodnocení a určení závěrečné výhry v podobě LCD televizoru Samsung proběhne 1. 6. 2015.

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6. Výherce

Výherci budou o své výhře informování na telefonním čísle a emailové adrese, které uvedli v soutěžním formuláři a na webových stránkách www.papirky.cz.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne skončení aktuálního soutěžního týdne nebo výherce nepředloží ke kontrole 

obal jakéhokoliv výrobku Vážka (bude-li vyzván k předložení obalu) zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy trvalý pobyt v ČR nebo v SR, věk, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři.

Každý z výherců může vyhrát pouze jednu výhru bez ohledu na svou další účast v soutěži.

Výhra v podobě LCD televizoru Samsung bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol. Ostatní výhry budou doručeny spediční společností.

Reklamaci na dodanou výhru lze uplatnit na základě předávacího protokolu, kontakt: Roll4Your, s. r. o., Olšany 18, 789 62, kontakt: tel.+420 734 781 985, email: petr.venos@delfortgroup.com. 

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V České republice a Slovenské republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.

Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.papirky.cz.  Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail soutez@vazka.cz. 

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele na www.papirky.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele. 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Účastí v soutěži dle čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící:

uděluje společnosti Roll4You, s. r. o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

uděluje pořadatelům soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení do jeho případného odvolání; 

potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Dle čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim;

v případě své výhry vyslovuje svůj souhlas s pořízením fotodokumentace z průběhu předání výhry a jejím následným využitím pro marketingové a propagační účely pořadatele a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, dalších sdělovacích prostředcích, webových stránkách a prezentačních materiálech pořadatele a webových stránkách www.papirky.cz.